Obchodné podmienky

 

Článok I. 
Vymedzenie pojmov
 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.skautske-produkty.sk je FREE TIME studio s.r.o., so sídlom Hlavná ulica 151/60, 922 10  Trebatice.
 2. Predávajúcim je FREE TIME studio s.r.o. so sídlom Hlavná ulica 151/60, 922 10 Trebatice.
 3. Kupujúcim (spotrebiteľom) je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 4. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov.
 5. Tovarom sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 6. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 7. Spotrebiteľ plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

  

Článok II.
Cena
 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Prevádzkovateľ eshopu nie je plátca DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

Článok III.
Objednávka
 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.
 2. Kupujúci môže objednávku zaslať aj formou e-mailu na obchod@skautske-potreby.sk, prípadne písomne poštou na adresu predávajúceho. Takto zaslaná objednávka musí obsahovať údaje o kupujúcom, konkrétne meno, priezvisko, ulicu + popisné číslo, PSČ, obec, e-mail, telefón. Objednávka musí ďalej obsahovať označenie a množstvo tovaru, spôsob platby a dopravy.
 3. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. 
 5. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 4. tohto článku.
 6. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 7. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Za overenie sa pokladá možnosť spätného kontaktovania kupujúceho na danom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu predávajúci povinný vrátiť do 14 dní.
 8. Ak si kupujúci v objednávke zvolil ako spôsob platby "Bankový prevod vopred", predávajúci je povinný kupujúcemu zaslať podklady na úhradu vo forme faktúry. V prípade, že kupujúci túto faktúru neuhradí v lehote splatnosti na nej uvedenej, je predávajúci oprávnený odsúpiť od zmluvy a objednávku stornovať. 

 

Článok IV.
Platobné podmienky
 1. Za tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  1. platba na dobierku (kupujúci zaplatí kúpnu cenu priamo kuriérovi alebo na pošte pri preberaní tovaru)
  2. platba v hotovosti pri osobnom prevzatí na výdajnom mieste
  3. platba na základe faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho,
  4. platbu na základe nákupného poukazu.
 2. Nákupný poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktorý môže kupujúci využiť pri nákupe. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu nákupného poukazu je možné vzájomne dohodnúť medzi predávajúcim a kupujúcim.
 3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v Čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.
 4. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu nasledovné možnosti zliav:
  1. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
  2. zľavu z ceny za prihlásenie sa na odber newslettera,
  3. zľavu za opakovaný nákup,
  4. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
  5. zľavu pri nákupe na určitú cenu,
  6. zľavu z ceny za dopravu pri nákupe tovaru nad určenú hodnotu
  7. iné zľavy podľa aktuálnych marketingových kampaní predávajúceho.
 5. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

 

Článok V.
Dodacie podmienky
 1. Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností predajcu v čo najkratšom čase.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, predávajúci informuje o tom kupujúceho, pričom sa môžu dohodnúť na možnosti čiastočných dodávok.
 4. Spolu s tovarom (prípadne v elektronickej podobe na e-mail kupujúceho uvedený v objednávke) je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod (pri tovaroch, charakter ktorých si to vyžaduje) ako i ostatné dokumenty k tovaru od výrobcu.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
 1. Slovenskej pošty, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
 2. Kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service, s.r.o. (kuriér UPS), so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivánka pri Dunaji.
 3. Osobne na výdajnom mieste predávajúceho v Trebaticiach (prípadne po dohode s kupujúcim v Piešťanoch),
 4. Vlastnou dopravou predávajúceho (po predchádzajúcej dohode zmluvných strán)

 

Článok VI.
Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb
 1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe faktúry alebo v hotovosti s doručením na územie Slovenskej republiky si za dopravné predávajúci účtuje nasledovné poplatky: 

Spôsob dopravy

Cena

Slovenská pošta – zásielka s hmotnosťou do 50 g

1,50 Eur

Slovenská pošta – zásielka s hmotnosťou do 100 g

1,60 Eur

Slovenská pošta – zásielka s hmotnosťou do 500 g

1,90 Eur

Slovenská pošta – zásielka s hmotnosťou do 5 kg

2,70 Eur

Kuriérska spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o.

od 3,90 Eur (v závislosti od hmotnosti)

Osobný odber na výdajnom mieste predávajúceho (Trebatice, Piešťany)

zdarma

Vlastná doprava predávajúceho (pri špecifických druhoch tovaru, t. j. tovary s veľkými rozmermi a hmotnosťou)

cena dohodou

 

     2. Pri platbe na dobierku (kupujúci platí pri preberaní tovaru priamo kuriérovi, resp. na pošte) s doručením na územie Slovenskej republiky si účtujeme nasledovné poplatky:

Spôsob dopravy

Cena

Slovenská pošta – zásielka s hmotnosťou do 50 g

2,50 Eur

Slovenská pošta – zásielka s hmotnosťou do 100 g

2,60 Eur

Slovenská pošta – zásielka s hmotnosťou do 500 g

2,90 Eur

Slovenská pošta – zásielka s hmotnosťou do 5 kg

3,70 Eur

Kuriérska spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o.

od 4,90 Eur (v závislosti od hmotnosti)

 

     3. Pri platbe vopred na bankový účet na základe faktúry s doručením do Českej, Maďarskej a Rakúskej republiky si za dopravné účtujeme nasledovné poplatky: 

Spôsob dopravy

Cena

Kuriérska spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o.

8,00 Eur

Doprava do ostatných krajín Európy a sveta

indviduálne

 

     4. Vyššie uvedené poplatky (Čl. VI, bod 1 a 2) za prepravu, balné a možnosti platieb platia iba s miestom dodania na území Slovenskej republiky.

     5. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto  druhy dopravy.

     6. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

 

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva
 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom prevzatia na mieste určenom kupujúcim a zaplatením kúpnej ceny. 
 2. Pri tovare, na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

  

Článok VIII.
Storno kúpnej zmluvy
 1. Stornovať objednaný tovar má kupujúci právo do 24 hodín od odoslania objednávky a to bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

  

Článok IX.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu
a poučenie spotrebiteľa
 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu možnosť odstúpenia od zmluvy podľa predchádzajúceho článku nad rámec zákona a to do 30 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. 
 3. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, originálnym obalom k výrobku, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zaslali doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť nasledovný formulár: Odstupenie od zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje označené hviezdičkou „*“.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ ním vrátený tovar bude napr. poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný alebo nebude vrátený vrátane všetkého príslušenstva (záručný list, manuál, obal, originálne popisné štítky výrobcu...), vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu vynaložených nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Nárok na náhradu týchto nákladov je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Tieto náklady predávajúceho môžu v niektorých prípadoch dosiahnuť aj plnú kúpnu cenu tovaru.
 5. V prípade, že kupujúci zašle predávajúcemu späť tovar formou dobierky, takýto tovar nebude zo strany predávajúceho prevzatý.
 6. Prevádzkovateľ e-shopu (predávajúci) vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu (v prípade úplného odstúpenia od kupnej zmluvy) v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako mu je doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 7. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 
 8. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 9. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

  

Článok X.
Práva a povinnosti zmluvných strán
 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar,
  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka (pri tovaroch, ktorých charakter alebo povaha si to vyžaduje).

  

Článok XI.
Ochrana osobných údajov
 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb alebo štátnym orgánom v prípade kontroly (v takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami).
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, ulica, číslo domu, mesto, PSČ, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 4. Osobné údaje poskytnuté kupujúcim sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky zo strany predávajúceho.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.
 6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.
 7. Kupujúci súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy spoločnostiam Heureka Shopping s.r.o, Pricemania s.r.o. a MINET s.r.o. za účelom hodnotenia e-shopu pre  porovnávače cien Heureka.sk, Pricemania.sk a Najnakup.sk pričom najneskôr do 10 dní od vytvorenia objednávky tovaru bude zaslaný kupujúcemu zo strany prevádzkovateľov uvedených porovnávačov cien automatický e-mail pre hodnotenie e-shopu, pričom tento e-mail nebude použitý na žiadne iné účely, okrem zaslania hodnotiaceho formuláru.
 8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope, prípadne pri zrealizovaní objednávky na marketingové účely, znamená to, že predovšetkým súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, pričom tieto osobné údaje predávajúci okamžite zablokuje vo svojom informačnom systéme alebo zlikviduje.
 10. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope, prípadne pri zrealizovaní objednávky s registráciou vo vernostnom programe, znamená to, že predovšetkým súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 11. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, pričom tieto osobné údaje predávajúci okamžite zablokuje vo svojom informačnom systéme alebo zlikviduje.

  

Článok XII.
Náhrada škody pri neprevzatí tovaru
 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v Čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

 

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo Reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho a zároveň sú kupujúcemu zaslané na jeho e-mailovú adresu v momente vytvorenia objednávky.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že si prečítal Všeobecné obchodné podmienky ako aj Reklamačné podmienky a súhlasí s nimi.
 4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk.
 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim a zároveň sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ (kupujúci) má právo voľby obrátiť sa na ktorýkoľvek z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 7. Inak neupravené vzťahy v týchto Všeobecných obchodných podmienkach ako aj v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 22/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov ako aj Zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 8. Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí sú zverejnené a platné od 31. januára 2019 a použijú sa na všetky objednávky doručované cez e-shop od tohto dátumu.